Oferta

Naszym Klientom zapewniamy wszechstronne wsparcie w różnych zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Oferujemy:

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej lub jej przekształcenia;

 • sporządzanie opinii prawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i aktualne orzecznictwo sądowe;

 • negocjowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów handlowych i porozumień, w tym umów niestandardowych - dostosowanych do złożonych modeli współpracy,
  w szczególności umów z zakresu;

  • prawa cywilnego   (więcej...)
  • prawa budowlanego:

   • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z inwestycjami budowlanymi;
   • badanie stanu prawnego nieruchomości (Księgi Wieczyste, Wydział Geodezji);
   • doradztwo oraz prowadzenie postępowań w przedmiocie wydania decyzji
    o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, zgłoszeniu budowy;
   • wsparcie działalności deweloperskiej – przygotowywanie projektów umów
    z wykonawcami inwestycji, z nabywcami lub najemcami lokali;
  • prawa autorskiego i własności przemysłowej
  • prawa przewozowego

 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o:

  • zapłatę (należności wynikające z umów, faktur, odszkodowania);
  • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło
   i in.;
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • ogłoszenie upadłości i wdrożenie postępowania naprawczego (w tym m in. zgłaszanie wierzytelności oraz reprezentacja w toku postępowania);
  • ochrona praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej;
 • windykację i egzekucję należności:

  • prowadzenie rozmów z dłużnikami w przedmiocie spłaty należności;
  • dochodzenie należności w drodze sądowych postępowań nakazowych i upominawczych;
  • dochodzenie należności w drodze egzekucji komorniczej.

newsletter

Wpisz swój adres e-mail i zapisz się na nasz
darmowy newsletter. Bądź z nami na bieżąco!